logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-11
АОП номер: 00193-2019-0011
Вид: Открита процедура
Наименование: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.
Дата: 26.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-11-01 Решение 28.02.2019 г.
2 П-2019-11-02 Обявление 28.02.2019 г.
3 П-2019-11-03 Документация 28.02.2019 г.
4 П-2019-11-04 Електронен ЕЕДОП 28.02.2019 г.
5 П-2019-11-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 02.08.2019 г.
6 П-2019-11-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 07.10.2019 г.
7 П-2019-11-07 Решение за определяне на изпълнител 15.10.2019 г.
8 П-2019-11-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.10.2019 г.
9 П-2019-11-09 Решение за прекратяване 12.11.2019 г.
10 П-2019-11-10 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на процедурата 29.11.2019 г.