logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-29
АОП номер: 00193-2019-0028
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“ Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове"
Дата: 19.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-29-02 Решение 24.09.2019 г.
2 П-2019-29-03 Обявление 24.09.2019 г.
3 П-2019-29-04 Документация 24.09.2019 г.
4 П-2019-29-05 Електронен ЕЕДОП 24.09.2019 г.
5 П-2019-29-06 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 2 30.10.2019 г.
6 П-2019-29-07 Обявление за възложена поръчка - в частта за прекратяване по обособена позиция № 2 18.11.2019 г.
7 П-2019-29-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.12.2019 г.
8 П-2019-29-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.12.2019 г.
9 П-2019-29-10 Решение за определяне на изпълнител 20.12.2019 г.
10 П-2019-29-11 Обявление за възложена поръчка 06.04.2020 г.
11 П-2019-29-12 Договор № З-62/20.03.2020 г. 06.04.2020 г.
12 П-2019-29-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.2020 г.