logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-31
АОП номер: 00193-2019-0030
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив”
Дата: 19.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-31-01 Решение 24.09.2019 г.
2 П-2019-31-02 Обявление 24.09.2019 г.
3 П-2019-31-03 Документация 24.09.2019 г.
4 П-2019-31-04 Електронен ЕЕДОП 24.09.2019 г.
5 П-2019-31-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос постъпил на 25.10.2019 г. 25.10.2019 г.
6 П-2019-31-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 17.02.2020 г.
7 П-2019-31-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 30.04.2020 г.
8 П-2019-31-08 Решение за определяне на изпълнител 30.04.2020 г.
9 П-2019-31-09 Решение № ОП-226/05.06.2020 г. 05.06.2020 г.
10 П-2019-31-10 Обявление за възложена поръчка 18.06.2020 г.
11 П-2019-31-11 Договор № З-99/10.06.2020 г.- за обособена позиция 1 18.06.2020 г.
12 П-2019-31-12 Договор № З-101/10.06.2020 г.- за обособена позиция 3 18.06.2020 г.
13 П-2019-31-13 Договор № З-102/10.06.2020 г.- за обособена позиция 4 18.06.2020 г.
14 П-2019-31-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията по обособена позиция № 2 02.07.2020 г.
15 П-2019-31-15 Решение за прекратяване - обособена позиция № 2 02.07.2020 г.
16 П-2019-31-16 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособена позиция № 2 30.07.2020 г.
17 П-2019-31-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.07.2021 г.
18 П-2019-31-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.07.2021 г.
19 П-2019-31-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.07.2021 г.