logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-32
АОП номер: 00193-2019-0031
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София"
Дата: 19.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-32-01 Решение 24.09.2019 г.
2 П-2019-32-02 Обявление 24.09.2019 г.
3 П-2019-32-03 Документация 24.09.2019 г.
4 П-2019-32-04 Електронен ЕЕДОП 24.09.2019 г.
5 П-2019-32-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос постъпил на 24.10.2019 г. 25.10.2019 г.
6 П-2019-32-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 23.01.2020 г.
7 П-2019-32-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 14.02.2020 г.
8 П-2019-32-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 11.05.2020 г.
9 П-2019-32-09 Решение за определяне на изпълнител 11.05.2020 г.
10 П-2019-32-10 Решение за определяне на изпълнител -допълнение 13.05.2020 г.
11 П-2019-32-11 Решение № ОП-252/18.06.2020 г. 19.06.2020 г.
12 П-2019-32-12 Обявление за възложена поръчка 10.07.2020 г.
13 П-2019-32-13 Договор № З-107/29.06.2020 г.- за обособена позиция1 10.07.2020 г.
14 П-2019-32-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията - обособена позиция № 2 14.07.2020 г.
15 П-2019-32-15 Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 14.07.2020 г.
16 П-2019-32-16 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 3 и 4 16.07.2020 г.
17 П-2019-32-17 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособени позиции № 3 и 4 30.07.2020 г.
18 П-2019-32-18 Обявление за възложена поръчка 14.08.2020 г.
19 П-2019-32-19 Договор № З-119/06.08.2020 г. - за обособена позиция 2 14.08.2020 г.
20 П-2019-32-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2021 г.
21 П-2019-32-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2021 г.