logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-18
АОП номер: 00193-2020-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-18-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-18-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-18-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-18-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-18-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 23.04.2020 г. 27.04.2020 г.
6 П-2020-18-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-18-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 17.07.2020 г.
8 П-2020-18-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.08.2020 г.
9 П-2020-18-09 Решение за определяне на изпълнител 20.08.2020 г.
10 П-2020-18-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.08.2020 г.
11 П-2020-18-11 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по об.позиция 5 08.09.2020 г.
12 П-2020-18-12 Обявление за възложена поръчка 12.10.2020 г.
13 П-2020-18-13 Договор № З-134/23.09.2020 г- за обособена позиция 1 12.10.2020 г.
14 П-2020-18-14 Договор № З-135/23.09.2020 г- за обособена позиция 2 12.10.2020 г.
15 П-2020-18-15 Договор № З-136/23.09.2020 г- за обособена позиция 3 12.10.2020 г.
16 П-2020-18-16 Приложение към договор № З-136/23.09.2020 г- за обособена позиция 3 12.10.2020 г.
17 П-2020-18-17 Договор № З-137/23.09.2020 г- за обособена позиция 4 12.10.2020 г.
18 П-2020-18-18 Приложение към договор № З-137/23.09.2020 г- за обособена позиция 4 12.10.2020 г.
19 П-2020-18-19 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 18.01.2021 г.
20 П-2020-18-20 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 18.01.2021 г.
21 П-2020-18-21 Допълнително споразумение към сключен договор № З-134/23.09.2020 г. 18.01.2021 г.
22 П-2020-18-22 Допълнително споразумение към сключен договор № З-135/23.09.2020 г 18.01.2021 г.
23 П-2020-18-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.01.2021 г.
24 П-2020-18-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.01.2021 г.
25 П-2020-18-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.03.2021 г.
26 П-2020-18-26 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.03.2021 г.