logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-19
АОП номер: 00193-2020-0018
Вид: Открита процедура
Наименование: Процедура № 01–05 Обзавеждане на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-19-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-19-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-19-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-19-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-19-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-19-06 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 12.05.2020 г. 15.05.2020 г.
7 П-2020-19-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 01.06.2020 г. 04.06.2020 г.
8 П-2020-19-08 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 16.06.2020 г. 18.06.2020 г.
9 П-2020-19-09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 08.10.2020 г.
10 П-2020-19-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 22.10.2020 г.
11 П-2020-19-11 Решение за определяне на изпълнител 05.11.2020 г.
12 П-2020-19-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 05.11.2020 г.
13 П-2020-19-13 Обявление за възложена поръчка 08.01.2021 г.
14 П-2020-19-14 Договор № З-183/16.12.2020 г. 08.01.2021 г.
15 П-2020-19-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 28.01.2022 г.