logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-20
АОП номер: 00193-2020-0020
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-20-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-20-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-20-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-20-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-20-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-20-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 17.07.2020 г.
7 П-2020-20-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 09.09.2020 г.
8 П-2020-20-08 Решение за определяне на изпълнител 29.09.2020 г.
9 П-2020-20-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.09.2020 г.
10 П-2020-20-10 Обявление за възложена поръчка 06.11.2020 г.
11 П-2020-20-11 Договор № З-153/03.11.2020 г. 06.11.2020 г.
12 П-2020-20-12 Приложение към договор № З-153/03.11.2020 г. - I част 06.11.2020 г.
13 П-2020-20-13 Приложение към договор № З-153/03.11.2020 г. - II част 06.11.2020 г.
14 П-2020-20-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.11.2021 г.