logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-23
АОП номер: 00193-2020-0022
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” обособена позиция № 1: Цифров осцилоскоп 1Ghz, 4 канала, sample rate 5 Gs/s, спектрален анализатор обособена позиция № 2: Спектрален анализатор 9KHz-6.2GHz, честотна лента 40 MHz обособена позиция № 3: Логически анализатор за разнотипни интерфейсни шини обособена позиция № 4: Компактна цифрова станция за запояване обособена позиция № 5: Станция с горещ въздух обособена позиция № 6: Инфрачервена станция за подгряване на платки обособена позиция № 7: Манекен за сърдечна стимулация + CPR монитор и аксесоари
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-23-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-23-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-23-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-23-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-23-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-23-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 03.07.2020 г.
7 П-2020-23-07 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 6 03.08.2020 г.
8 П-2020-23-08 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособена позиция № 6 17.08.2020 г.
9 П-2020-23-09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 12.10.2020 г.
10 П-2020-23-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 27.10.2020 г.
11 П-2020-23-11 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.11.2020 г.
12 П-2020-23-12 Решение за определяне на изпълнител 17.11.2020 г.
13 П-2020-23-13 Обявление за възложена поръчка 08.01.2021 г.
14 П-2020-23-14 Договор № З-190/23.12.2020 г. - за обособена позиция 3 08.01.2021 г.
15 П-2020-23-15 Договор № З-191/23.12.2020 г. - за обособена позиция 7 08.01.2021 г.
16 П-2020-23-16 Обявление за възложена поръчка 25.01.2021 г.
17 П-2020-23-17 Договор Договор № З-01/11.01.2021 г. - за обособена позиция 2 25.01.2021 г.
18 П-2020-23-18 Договор Договор № З-02/11.01.2021 г. - за обособена позиция 4 25.01.2021 г.
19 П-2020-23-19 Договор Договор № З-03/11.01.2021 г. - за обособена позиция 5 25.01.2021 г.
20 П-2020-23-20 Договор Договор № З-04/11.01.2021 г. - за обособена позиция 1 25.01.2021 г.
21 П-2020-23-21 Приложение към договор № З-04/11.01.2021 г. 25.01.2021 г.
22 П-2020-23-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.02.2021 г.
23 П-2020-23-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.02.2021 г.
24 П-2020-23-24 Обявление за изменение 12.03.2021 г.
25 П-2020-23-25 Допълнително споразумение към сключен договор № З-01/11.01.2021 г. 12.03.2021 г.
26 П-2020-23-26 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 12.03.2021 г.
27 П-2020-23-27 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.03.2021 г.
28 П-2020-23-28 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.03.2021 г.
29 П-2020-23-29 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.04.2021 г.
30 П-2020-23-30 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.04.2021 г.