logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-11
АОП номер: 00193-2018-0011
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София
Дата: 04.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-11-01 Решение 04.10.2018 г.
2 П-2018-11-02 Обявление 04.10.2018 г.
3 П-2018-11-03 Документация 04.10.2018 г.
4 П-2018-11-04 Електронен ЕЕДОП 04.10.2018 г.
5 П-2018-11-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 06.11.2018 г.
6 П-2018-11-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 26.11.2018 г.
7 П-2018-11-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 05.12.2018 г.
8 П-2018-11-08 Решение за определяне на изпълнител 05.12.2018 г.
9 П-2018-11-09 Обявление за възложена поръчка ;по обособена позиция 1: Договор № З-06/16.01.2019 г.; по обособена позиция 2: Договор № З-07/16.01.2019 г. 23.01.2019 г.
10 П-2018-11-10 Договор 23.01.2019 г.
11 П-2018-11-11 Договор 23.01.2019 г.
12 П-2018-11-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.07.2019 г.
13 П-2018-11-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2019 г.