logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-09
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, обособена позиция: “Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда”
Дата: 17.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-09-01 Покана 17.09.2019 г.
2 ПК-2019-09-02 Индикативни Оферти 24.09.2019 г.