logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-01
АОП номер: 00193-2013-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения" по обособени позиции.
Дата: 04.08.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-01-1 Документация 04.08.2014 г.
2 П-2014-01-2 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 15.10.2014 г.
3 П-2014-01-3 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 15.10.2014 г.
4 П-2014-01-4 Договор 17.12.2014 г.
5 П-2014-01-05 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.04.2015 г.
6 П-2014-01-06 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.04.2015 г.
7 П-2014-01-07 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.07.2015 г.
8 П-2014-01-08 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 03.08.2015 г.
9 П-2014-01-09 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 09.10.2015 г.
10 П-2014-01-10 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 09.10.2015 г.
11 П-2014-01-11 Съобщение за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 27.04.2016 г.