logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-04
АОП номер: 00193-2014-0032
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”
Дата: 30.09.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-04-1 Решение 30.09.2014 г.
2 П-2014-04-2 Обявление 30.09.2014 г.
3 П-2014-04-3 Документация 30.09.2014 г.
4 П-2014-04-4 Разяснение на въпроси, постъпили в периода 6 – 9 октомври 2014г. 10.10.2014 г.
5 П-2014-04-5 Разяснение на въпрос, постъпил на 14.10.2014г. 15.10.2014 г.
6 П-2014-04-6 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 11.11.2014 г.
7 П-2014-04-7 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 24.11.2014 г.
8 П-2014-04-8 Протокол по чл.72 от ЗОП 02.12.2014 г.
9 П-2014-04-9 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 02.12.2014 г.
10 П-2014-04-10 Договор № 3-172/17.12.2014 г. за обособена позиция № 2 19.12.2014 г.
11 П-2014-04-11 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 06.01.2015 г.
12 П-2014-04-12 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 06.01.2015 г.
13 П-2014-04-13 Информация за изпълнен договор за обособена позиция № 2 14.01.2015 г.
14 П-2014-04-15 Договор № 3-01/12.01.2015 г. за обособена позиция № 1 23.01.2015 г.
15 П-2014-04-16 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 26.01.2015 г.
16 П-2014-04-17 Информация за извършено плащане по договор № 3-01/ 12.01.2015 г. 16.02.2015 г.
17 П-2014-04-18 Информация за извършено плащане по договор № З-01/12.01.2015 г. 18.02.2015 г.
18 П-2014-04-19 Информация за извършено плащане по договор № 3-01/12.01.2015 г. 04.03.2015 г.
19 П-2014-04-20 Информация за извършено плащане по договор № З-01/12.01.2015 11.03.2015 г.
20 П-2014-04-21 Информация за извършено плащане по договор №З-01/12.01.2015г. 25.03.2015 г.
21 П-2014-04-22 Информация за извършено плащане по договор № З-01/12.01.2015 г. 26.03.2015 г.
22 П-2014-04-23 Информация за извършено плащане по договор № З-172/17.12.2014г.-корегираща информация. Първоначално документа е публикуван на 15.01.2015г. в секция "Е-документи" 27.03.2015 г.
23 П-2014-04-24 Информация за извършено плащане по договор № 3-01/12.01.2015 27.03.2015 г.
24 П-2014-04-25 Информация за изпълнен договор 02.04.2015 г.
25 П-2014-04-26 Информация за извършено плащане по договор № 3-01/12.01.2015г. от ТУ-София-филиал Пловдив 02.04.2015 г.