logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-05
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии (на основание сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда на ЗОП с наименование „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”)
Дата: 14.11.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-05-1 Документация 14.11.2014 г.
2 П-2014-05-2 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 26.11.2014 г.
3 П-2014-05-3 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 26.11.2014 г.
4 П-2014-05-4 Договор по обособена позиция 2 17.12.2014 г.
5 П-2014-05-5 Договор по обособена позиция 3 17.12.2014 г.
6 П-2014-05-08 Информация за извършено плащане по договор № З-165/15.12.2014г. 13.01.2015 г.
7 П-2014-05-10 Информация за извършено плащане по договор № З-166/15.12.2014г. 13.01.2015 г.
8 П-2014-05-11 Информация за изпълнен договор 14.01.2015 г.
9 П-2014-05-12 Информация за изпълнен договор 14.01.2015 г.