logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-13
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Открита процедура
Наименование: Документация (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София и неговите поделения)за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София –НИС и по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания”
Дата: 06.08.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-13-01 Документация 06.08.2015 г.
2 П-2015-13-02 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 26.08.2015 г.
3 П-2015-13-03 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 26.08.2015 г.
4 П-2015-13-04 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
5 П-2015-13-05 Договор № З-60/24.09.2015 г. за обособена позиция № 1 05.10.2015 г.
6 П-2015-13-06 Договор № З-61/24.09.2015 г. за обособена позиция № 2 05.10.2015 г.
7 П-2015-13-07 Договор № З-64/29.09.2015 г. за обособена позиция № 3 05.10.2015 г.
8 П-2015-13-08 Съобщение във връзка с чл. 22б, ал. 3 от ЗОП 05.10.2015 г.
9 П-2015-13-09 Информация за извършено плащане по договор Информация за извършено последно плащане по договор № З-60/24.09.2015 г. за обществена поръчка,под № П-2015-13-05. На 13.10.2015 г. с фактура № 0870039284/06.10.2015 г. е извършено последно плащане по горепосочения договор в размер на 33,35 лв. с ДДС. от ТУ-София 13.10.2015 г.
10 П-2015-13-10 Информация за извършено плащане по договор Информация за извършено последно плащане по договор № З-61/24.09.2015 г. за обществена поръчка, под № П-2015-13-06. На 13.10.2015 г. с фактура № 0870039285/06.10.2015 г. е извършено последно плащане по горепосочения договор в размер на 67,87 лв. с ДДС. от ТУ-София 13.10.2015 г.
11 П-2015-13-11 Информация за сключен договор 20.10.2015 г.
12 П-2015-13-12 Информация за изпълнен договор Договор № З-60/24.09.2015 г. 20.10.2015 г.
13 П-2015-13-13 Информация за изпълнен договор Договор № З-61/24.09.2015 г. 20.10.2015 г.
14 П-2015-13-14 Информация за извършено плащане по договор Информация за извършено последно плащане по договор № З-64/29.09.2015 г за обществена поръчка, публикувана в раздел Процедури по ЗОП под № П-2015-13-07.На 23.10.2015 г. с фактура № 61007/09.10.2015 г. е извършено последно плащане по горепосочения договор в размер на 144,00 лв. с ДДС. от ТУ-София 26.10.2015 г.
15 П-2015-13-15 Информация за изпълнен договор № З-64/29.09.2015 г. 26.10.2015 г.
16 П-2015-13-16 Информация за извършено плащане по договор от НИС 29.10.2015 г.
17 П-2015-13-17 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.11.2015 г.
18 П-2015-13-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.11.2015 г.
19 П-2015-13-19 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.11.2015 г.
20 П-2015-13-20 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.11.2015 г.