logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-19
АОП номер: 00193-2013-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения" по обособени позиции.
Дата: 07.12.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-19-01 Документация 07.12.2015 г.
2 П-2015-19-02 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 15.12.2015 г.
3 П-2015-19-03 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 15.12.2015 г.
4 П-2015-19-04 Договор 23.12.2015 г.
5 П-2015-19-05 Договор 23.12.2015 г.
6 П-2015-19-06 Информация за изпълнен договор - Поради допусната техническа грешка, публикуваната информация в документ П-2015-19-06 да НЕ се счита за валидна 23.12.2015 г.
7 П-2015-19-07 Договор 23.12.2015 г.
8 П-2015-19-08 Информация за сключен договор 06.01.2016 г.
9 П-2015-19-09 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 12.02.2016 г.
10 П-2015-19-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
11 П-2015-19-12 Информация за извършено плащане по договор от СОС 14.04.2016 г.
12 П-2015-19-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
13 П-2015-19-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
14 П-2015-19-15 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
15 П-2015-19-16 Допълнително споразумение към сключен договор 31.10.2016 г.
16 П-2015-19-17 Информация за изпълнен договор № З-107/22.12.2015 г. 31.10.2016 г.
17 П-2015-19-18 Информация за изпълнен договор № З-108/22.12.2015 г. 24.01.2017 г.
18 П-2015-19-19 Информация за изпълнен договор Информация за изпълнен договор № З-106/22.12.2015 г. 02.02.2017 г.