logo profile

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Да предоставя фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи в Р. България и чужбина за 2300 абонати на две УАТЦ на всички звена на ТУ – София, организирани в корпоративна група” сключен между ТУ – София и Българска телекомуникационна компания ЕАД

На основание т. 6 от договор № 3-156/26.11.2014 г. на 26.05.2016 г. е извършено плащане в размер на 802.69 лв. с ДДС.Дата на публикуване: 06.06.2016

Публикувано от: ТУ-София-филиал Пловдив