logo profile

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-104./21.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия, доставка на тонери за лазерни принтери, изработка на уеб дизайн на сайта и цялостен графичен дизайн за Центъра, доставка на учебна и тематично-развойна литература“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикувана в Профила на купувача в раздел “Процедури по ЗОП” под № 13 през 2014 година

На 02.10.2014 г. на основание чл.63 от ЗОП, чл. 26(2) от договора и постъпило писмено искане от изпълнителя на 25.09.2014 г. е освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 58,89 лв. на изпълнителя на договора „Диджитек“ ООД .

Гаранцията за изпълнение е под формата на паричен депозит.

Договорът е изпълнен качествено, в срок и без забележки, което е удостоверено с подпис и трите имена на лицето – контрол по изпълнението на договора.Дата на публикуване: 30.10.2014