logo profile

Договор № З-132/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет „Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и “Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,по Обособена позиция 1: Доставка на периферия и компоненти за компютри по проект № BG051PO001-3.1.08-0023

 
File

Дата на публикуване: 31.10.2014