logo profile

Договор № З-134/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника

File

Дата на публикуване: 31.10.2014