logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 111-120 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия на местата на доставка “, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България АД

Дата на публикуване: 09.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 184/11.10.2006 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия“, сключен между ТУ – София и Електроразпределение – Стара загора

Дата на публикуване: 09.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 184/11.10.2006 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия“, сключен между ТУ – София и Електроразпределение – Стара загора

Дата на публикуване: 09.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 934/17.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ел.енергия“, сключен между ТУ – София филиал Пловдив и „ЕВН България Електроснабдяване” АД.

Дата на публикуване: 03.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-77/01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ – София и неговите поделения”, сключен между ТУ – София и „СОТ – сигнално охранителна техника” ЕООД.

Дата на публикуване: 03.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-03/16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София”, сключен между ТУ – София и „Лифт Класик” ЕООД.

Дата на публикуване: 03.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-106/22.12.2015 година за обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ТУ – София и неговите поделения“ (за студентски стол и ведомствено кафе-барче в гр. Пловдив), сключен между ТУ – София и „НАДЕЖДА 2000” ЕООД.

Дата на публикуване: 03.05.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Да предоставя фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи в Р. България и чужбина за 2300 абонати на две УАТЦ на всички звена на ТУ – София, организирани в корпоративна група” сключен между ТУ – София и Българска телекомуникационна компания ЕАД

Дата на публикуване: 03.05.2016

Информация за извършено плащане за договор № З- 153 / 12.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ-София“, сключен между ТУ- София и Ксерокс България ЕООД

Дата на публикуване: 28.04.2016

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № № 3-100/18.08.2014 г. за обществена поръчка с предмет: Доставка на тонер касети за лазерни принтери изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 "Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", , публикувана в Профила на купувача в раздел Обществени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г., Подраздел Обществени поръчки, Процедури по ЗОП, 2014 година, под № 20.

Дата на публикуване: 27.04.2016