logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 121-130 от 1546.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № № 3-100/18.08.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София", обособена позиция 1. Обществената поръчка е публикувана в Раздел Обществени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г., Подраздел Обществени поръчки, Процедури по ЗОП, 2012 година, под № 3.

Дата на публикуване: 27.04.2016

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-09/16.01.2013 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирни машини и мултифункционални устройства за ТУ-София“, публикувана в Профила на купувача в раздел Публични покани под № 27 през 2013 година.

Дата на публикуване: 27.04.2016

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-157/27.11.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет - София”, открита с решение № 211/30.06.2014 г., публикувана в Профила на купувача в раздел Обществени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г., Обществени поръчки, процедури по ЗОП, 2014 г., № 26.

Дата на публикуване: 27.04.2016

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № 57/17.05.2010 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за офиси“, публикувана в Профила на купувача в раздел процедури по НВМОП под

Дата на публикуване: 27.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 0018/26.02.2007 година за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги “, сключен между КЕЕ и ВИК БЕБРЕШ ЕООД

Дата на публикуване: 15.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-30/05.08.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на топлинна енергия “, сключен между ТУ – София и ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Дата на публикуване: 15.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-49/03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Дата на публикуване: 15.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 210020782691/13.07.2010 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между KEE – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Дата на публикуване: 15.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 240/11.02.2005 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на ел.енергия“, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Дата на публикуване: 15.04.2016

Информация за извършено плащане по договор № 3-156/26.11.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Фиксирани телефонни услуги “, сключен между ТУ-София и БТК ЕАД

Дата на публикуване: 15.04.2016