logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1451-1460 от 1546.

Информация за извършено плащане по договор № 3-22 / 24.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Профилактика съгласно Наредба № Iз-2377/2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министерство на вътрешните работи и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в ДВ. Бр.81 от 18.10.2011г. и стандартизационни документи и европейски норми СД CEN/TS 54-14:2006“, сключен между ТУ – София и Синхрон – С ООД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-92 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултимедийни проектори с интерактивни дъски и изработка на рекламни материали” в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-3.1.07-0063 „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса“, сключен между ТУ – София и Кооперация Панда

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-49 / 03.11.2011 година за обществена поръчка с предмет: „Продажба на електрическа енергия на местата на доставка “, сключен между ТУ – София и ЧЕЗ Електро България АД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“, сключен между ТУ – Глобал лифт ООД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-26 / 12.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника периферия и компоненти за компютри, организиране и провеждане на събития, изработка отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051РО001-3.1.08-0023“, сключен между ТУ – София и Агенция Про Уей ЕООД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-95 / 15.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, сключен между ТУ – Сатори Ко ООД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-77 / 01.08.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на ТУ-София“, сключен между ТУ – СОТ – Сигнално Охранителна Техника ЕООД

Дата на публикуване: 25.11.2014

Договор № З-153/12.11.2014 г., сключен след обществена поръчка, проведена чрез публична покана (публикувана в Профила на купувача, Раздел Публични покани, под № 15 през 2014 г.)с предмет: “Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ – София”.

Дата на публикуване: 25.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № З-145/10.10.2014година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София и неговите поделения” , сключен между ТУ – София и „Алегро 2000” ООД.

Дата на публикуване: 24.11.2014

Информация за изпълнен договор № З-84/01.08.2014година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на изделия и артикули за почистване за Факултет и Колеж-Сливен“, сключен между ТУ – София и „КУКУДА ГРУП” ООД

Дата на публикуване: 18.11.2014