logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1471-1480 от 1546.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-29/12.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за обособена позиция № 5, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 24 през 2013 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-01 / 16.01.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София“, сключен между ТУ – Глобал лифт ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-129 / 29.09.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на книги и учебници за учебния процес на ТУ-София“, сключен между ТУ – БИК ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-41 / 30.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници ( учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051РО001-4.3.04-0045”Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” по оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”, сключен между ТУ – БГ Мап ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-40 / 30.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници ( учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051РО001-4.3.04-0045”Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” по оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” по обособена позиция №3:”Изработка и реализация на програма за медийно присъствие; организиране и провеждане на медийни информационни дни и изработване на информационни материали по Проекта“, сключен между ТУ – БГ Мап ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-40 / 30.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници ( учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051РО001-4.3.04-0045”Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” по оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” по обособена позиция №3:”Изработка и реализация на програма за медийно присъствие; организиране и провеждане на медийни информационни дни и изработване на информационни материали по Проекта“, сключен между ТУ – БГ Мап ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-120 / 04.10.2013 година за обществена поръчка с предмет: „ Консултантски и правни съвети и становища във връзка със законосъобразното реализиране на проекти и програми, финансирани от Европейски и/или международни фондове“, сключен между ТУ – АИК 33 ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-58 / 14.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейности по договор №BG051РО001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на компютърното и софтуерното инженерство “, сключен между ТУ – Агенция про уей ЕООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-15 / 15.04.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература в изпълнение на договор №BG051РО001-4.3.04-0048 “, сключен между ТУ – Уйкпрес ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014

Информация за извършено плащане по договор № 3-46 / 19.06.2014 година за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем комутатор, отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинари” в изпълнение на дейностите по договор №BG051РО001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС – ФТК: Платформа за персонализиране на обучението с гаранция за растеж и ефективно самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации”, по обособена позиция №2 – „ Отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинари“, сключен между ТУ – Уйкпрес ООД

Дата на публикуване: 06.11.2014