logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1461-1470 от 1546.

Информация за изпълнен договор № З-82/01.08.2014година за обществена поръчка с предмет: „Доставка на миещи и почистващи препарати за Факултет и Колеж-Сливен“, сключен между ТУ – София и „КУКУДА ГРУП” ООД

Дата на публикуване: 18.11.2014

Информация за освобождаване на гаранции за участие в процедура с предмет: Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет - София”, открита с решение № 211/30.06.2014 г., публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП, под № 26 през 2014 година.

Дата на публикуване: 18.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор №З-107/22.08.2013 г. за обществена поръчка с предмет: “Комплексно обслужване на щатния персонал на ТУ –София и изнесените звена от Служба по трудова медицина”, публикувана в Профила на купувача в раздел Публични покани под № 8 през 2013 година.

Дата на публикуване: 18.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-143/18.12.2013 година за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ–София и неговите поделения" (въз основа на сключени рамкови споразумения), публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 17 през 2013 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-142/18.12.2013 година за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ–София и неговите поделения" (въз основа на сключени рамкови споразумения), публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 17 през 2013 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-111/03.09.2014 година за обществена поръчка с предмет: "Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив", публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 15 през 2014 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-29/12.05.2014 година за обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за обособена позиция № 6, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 24 през 2013 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-61/17.07.2014 година за обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност при изпълнение на проект № BG051PO001-4.3.04-0040 “Развитие на дистанционен център за електронно бучение на инженерно-педагогически кадри за обособена позиция № 4, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 3 през 2014 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-144/18.12.2013 година за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ–София и неговите поделения" (въз основа на сключени рамкови споразумения), публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 17 през 2013 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № З-112/03.09.2014 година за обществена поръчка с предмет: "Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София ", публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП под № 16 през 2014 година.

Дата на публикуване: 07.11.2014