logo profile

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Показване на 11-16 от 16.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-06: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран измервателен комплект за оценка на топлинния комфорт; Обособена позиция 2: Топлинен манекен за оценка на топлинния комфорт.

Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:28.08.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-05: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:13.08.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-04: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 29.07.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:05.08.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-03: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.07.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-02: „Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:30.07.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП № ПК-2019-01: „Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 11.07.2019 г.
Краен срок за подаване на индикативни предложения:18.07.2019 г.