logo profile

Процедури по ЗОП

Показване на 31-36 от 36.

Процедура № П-2014-06: Доставка на природен газ за сградите на КЕЕ - база Ботевград към ТУ-София

Дата на публикуване: 18.12.2014 г.

Процедура № П-2014-05: Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии (на основание сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда на ЗОП с наименование „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”)

Дата на публикуване: 14.11.2014 г.

Процедура № П-2014-04: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”

Дата на публикуване: 30.09.2014 г.

Процедура № П-2014-03: Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София

Дата на публикуване: 25.09.2014 г.

Процедура № П-2014-02: Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения

Дата на публикуване: 05.09.2014 г.

Процедура № П-2014-01: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения" по обособени позиции.

Дата на публикуване: 04.08.2014 г.