logo profile

Е-документи

публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Показване на 1531-1540 от 1546.

Договор № З-141/09.10.2014 г., сключен след обществена поръчка (публикувана в Профила на купувача, Раздел Процедури по ЗОП, под № 33 през 2014 г.)с предмет Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет – София по проект № BG051PO001-4.3.04-0058 "Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” (на основание сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда на ЗОП с наименование „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”).

Дата на публикуване: 05.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за участие в процедура с предмет: Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтери, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП, под № 24 през 2014 година.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за участие в процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП, под № 14 през 2014 година.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за участие в процедура с предмет: Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтери, публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП, под № 24 през 2014 година.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Информация за освобождаване на гаранция за участие в процедура с предмет: "Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 "Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и "Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника" в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0048 "Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", публикувана в Профила на купувача в раздел Процедури по ЗОП, под № 29 през 2014 година.

Дата на публикуване: 05.11.2014

Информация за изпълнени договори през месец октомври 2014 г.

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-138/03.10.2014 г., сключен след обществена поръчка, проведена по реда на галава VIIIа от ЗОП с предмет: „Доставка на презентационна и видео техника в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-137/03.10.2014 г., сключен след обществена поръчка, проведена по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: „Разработване на мобилна динамична версия (Уеб портал на проекта) и доставка на презентационна и видео техника в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”, по обособена позиция № 1 – Разработване на мобилна динамична версия (Уеб портал на проекта)

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-140/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника и периферия и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,по Обособена позиция 2: Доставка на тонер касети за лазерни принтери

Дата на публикуване: 31.10.2014

Договор № З-139/03.10.2014 г., сключен по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия

Дата на публикуване: 31.10.2014