logo profile

Обществени поръчки

Показване на 201-210 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2017-14: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-13: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-08: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-07: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София» • Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-06: „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-12: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град

Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-11: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“

Дата на публикуване: 01.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-09: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" чрез сключване на рамково споразумение, по 26 обособени позиции, включващи доставка на мляко и млечни продукти, месни продукти, месо, пиле и пилешки продукти, риба, плодове и зеленчуци, бакалия, консерви, хляб, сладкиши, захарни изделия, сандвичи, безалкохолни напитки и бира и други хранителни стоки.

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-08: Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери и периферия за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София.

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-05: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.