logo profile

Обществени поръчки

Показване на 221-230 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2017-11: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“

Дата на публикуване: 01.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-09: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" чрез сключване на рамково споразумение, по 26 обособени позиции, включващи доставка на мляко и млечни продукти, месни продукти, месо, пиле и пилешки продукти, риба, плодове и зеленчуци, бакалия, консерви, хляб, сладкиши, захарни изделия, сандвичи, безалкохолни напитки и бира и други хранителни стоки.

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-08: Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери и периферия за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София.

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-05: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-07: Документация (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”

Дата на публикуване: 22.03.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-04: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 17.03.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-06: Документация за участниците, сключили през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.), за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания»

Дата на публикуване: 14.03.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-05: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участниците (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда но ЗОП (отм.)) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения", по следните две обособени позиции: Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София и неговите поделения» Обособена позиция 3 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София и неговите поделения"

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-04: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на учебен Блок 3, обновяване на системата за осветление и текущ ремонт в учебни зали в Блок 1 и Блок 3, и модернизация на образователния процес чрез изграждане на високотехнологични системи за климатизация в лекционни аули в Блок 1 и в Блок 3 на Технически университет – София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на Блок 3 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ Обособена позиция № 2: Изпълнение на текущ ремонт и обновяване на системата за осветление в 9 (девет) учебни зали и 2 (две) лекционни аули в Блок 3, и в 4 (четири) лекционни аули в Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ Обособена позиция № 3: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“

Дата на публикуване: 28.02.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-03: Избор на изпълнител за доставка и изпълнение на обзавеждане на учебни зали по проект "Подобряване на качеството на образователната среда в ТУ - София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1

Дата на публикуване: 27.02.2017 г.