logo profile

Обществени поръчки

Показване на 191-200 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2017-18: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-10: „Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ - София“

Дата на публикуване: 14.11.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-03: "Доставка на електроматериали за нуждите на ТУ-София"

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2017-17: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-02: Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с повишена опасност

Дата на публикуване: 28.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2017-16: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-01: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2017 г.“

Дата на публикуване: 12.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2017-09: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-15: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.