logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 81-90 от 100.

Процедури по ЗОП № П-2017-20: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-19: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София"

Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-18: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София"

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-17: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-16: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-15: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-14: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-13: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-12: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град

Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-11: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“

Дата на публикуване: 01.06.2017 г.