logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 51-60 от 134.

Процедури по ЗОП № П-2019-44: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-43: Доставка на спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-42: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-41: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив“

Дата на публикуване: 02.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-40: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-39: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-38: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-37: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-36: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-35: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 30.09.2019 г.