logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 11-20 от 121.

Процедури по ЗОП № П-2020-14: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 16.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-13: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Модулна система за електрохимичен синтез и Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) Обособена позиция 2: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление Обособена позиция 3: Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните Обособена позиция 4: Лабораторна камина Обособена позиция 5: Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-12: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Сива кутия за пробинг станция и механичен комплект за калибриране, Тестер за широколентови радио комуникации CMW и Мрежов анализатор Обособена позиция 2: Микропозицинер комплект Обособена позиция 3: UV-NIR микроскопска камера Обособена позиция 4: CCD цветна цифрова камера с Vis филтри

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-11: „Доставка и пускане в експлоатация на Мобилен робот с GPS навигация“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-10: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"

Дата на публикуване: 11.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-09: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-08: „Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София“

Дата на публикуване: 05.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-07: „Доставка на полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 04.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-06: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за анализ и обработка на физиологични параметри за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 02.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-05: Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Дата на публикуване: 02.03.2020 г.