logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 1-10 от 134.

Процедури по ЗОП № П-2020-37: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии" за нуждите на Технически университет - София и Институт по физика на твърдото тяло към Българска академия на науките". - съвместно възлагане. Обществената поръчка се финансира по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-36: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-35: „Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-34: „Организиране на събития за нуждите на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-33: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-32: Доставка на интегрирана лазерна технологична система за микро- и нанообработка на материали за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-31: "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково"

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-30: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“.

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-29: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-28: „ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.