logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 21-30 от 134.

Процедури по ЗОП № П-2020-17: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-16: "Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил с нормална проходимост (седан) за нуждите на Техническия университет - София"

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-15: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане. обособена позиция № 2: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-14: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 16.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-13: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Модулна система за електрохимичен синтез и Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) Обособена позиция 2: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление Обособена позиция 3: Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните Обособена позиция 4: Лабораторна камина Обособена позиция 5: Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-12: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Сива кутия за пробинг станция и механичен комплект за калибриране, Тестер за широколентови радио комуникации CMW и Мрежов анализатор Обособена позиция 2: Микропозицинер комплект Обособена позиция 3: UV-NIR микроскопска камера Обособена позиция 4: CCD цветна цифрова камера с Vis филтри

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-11: „Доставка и пускане в експлоатация на Мобилен робот с GPS навигация“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-10: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"

Дата на публикуване: 11.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-09: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-08: „Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София“

Дата на публикуване: 05.03.2020 г.