logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 21-30 от 96.

Процедури по ЗОП № П-2019-36: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-35: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 30.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-34: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково

Дата на публикуване: 26.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-33: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ-София"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-32: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София"

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-31: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив”

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-30: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец”

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-29: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“ Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове"

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-28: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-27: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.