logo profile

Процедури по ЗОП.Рамкови споразумения

Показване на 101-110 от 134.

Процедури по ЗОП № П-2018-14: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-13: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Дата на публикуване: 15.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-12: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-11: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София

Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-10: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет -София“

Дата на публикуване: 31.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-09: „Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания“

Дата на публикуване: 10.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-08: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника“

Дата на публикуване: 04.07.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-07: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери) по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 5.13 „Общо инженерство” чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”

Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-06: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София

Дата на публикуване: 07.06.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-05: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.